فايل ها:
نرم افزار رابط محصولات برند ساتو با نرم افزار ساعی
نرم افزار طراحی برای تمامی مدلهای لیبل پرینتر