برچسب شفاف (Transparent Label)

این نوع برچسب به صورت کاملا شفاف طراحی شده و از خصوصیات بارز برچسب شفاف می توان به مشخص بودن نوشته یا طرح در دو طرف برچسب اشاره کرد. این گونه برچسب ها بیشترین مصرف را در بخش خودرو سازی و ضمانت قطعات الکترونیکی خاص دارند.
60-40mm-1000pcs-thermal-transfer-blank-barcode-labels-art-paper-adhesive-printed-label-sticker-free-shipping3