برچسب امنیتی (Tag Label)

برچسب امنیتی به گونه ای خاص طراحی شده به طوری که برچسب دارای مدار مغناطیسی بوده و اغلب در فروشگاه ها و انبار ها به منظور جلوگیری از سرقت و بیرون بردن غیر مجاز کالا ها استفاده می شود. البته این امر منوط به نصب سیستم های دزدگیر جلوی درب خروجی فروشگاه یا انبار می باشد.
065