خرده فروشی

عبارت است از سیستم فروش مبتنی بر بارکد که در آن صورتحساب مشتریان با استفاده از قرائت بارکد کالاهای خریداری شده صادر و در سیستم ثبت می گردد. این سیستم ضمن مدیریت بهینه موجودی مراکز فروش و انبارهای آن، از امکانات صندوق، چاپ رسید مشتری، حسابداری فروش، اخذ گزارشات مختلف فروش و کنترل عملکرد اپراتورهای فروش نیز بهره مند می باشد.